זכאות לפטור ממס על קצבאות המשולמות לגמלאי צה”ל

עודכן לאחרונה:

6 בינואר 2021

עדי שהרבני

עודכן לאחרונה: 6 בינואר 2021

חוזר רשות המיסים לגמלאי צה”ל מיום 17.9.2020

להורדת החוזר – PDF

רקע

 1. גמלאי צה”ל הזכאי לקצבת פרישה, רשאי להוון חלק מקצבתו במועד פרישתו מצה”ל. תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש”ל- 1970, שהותקנו מכוח חוק הגמלאות (להלן: “תקנות 1970 “) מסדירות, בין היתר, את הכללים והתנאים לפיהם זכאי הגמלאי להוון כאמור חלק מקצבתו למשך כל חייו, וזאת לצד ניכוי חודשי מהקצבה השוטפת (הקטנת סכום הקצבה השוטפת).
 2. הפסקת הניכוי החודשי: בשנת 1992 התווספה תקנה 6 א(א) לתקנות 1970, העוסקת בהפסקת הניכויים החודשיים מהקצבה שנעשו בגין ההיוון, וזאת בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנה. ברבות השנים נערכו תיקונים נוספים בתקנה זו וזאת בעקבות הסכמות שהושגו בין משרד הביטחון וצה”ל ובין הגמלאים לעניין שינוי שיטת היוון הקצבאות וההפחתות של גמלאי צה”ל. מטרת התיקונים שנערכו בתקנות 1970 הייתה להטיב עם גמלאי צה”ל שהיוונו חלק מקצבתם וזאת על ידי הפסקת הניכוי החודשי עקב היוון, מה שהביא להגדלת הקצבה המשולמת בפועל. ככלל, ולאחר הוספת תקנה 6 א(א) לתקנות 1970, תקופת ההיוון נקצבה בזמן והיא נמשכת עד הגיעו של הגמלאי לגיל 70 ובהתקיים התנאים הנדרשים הנוספים בתקנה 6א לתקנות 1970 (וזאת כאמור גם אם היוון את קצבתו לכל החיים).
 3. הפחתת הניכוי החודשי: בשנת 2012 תוקנו תקנות 1970 פעם נוספת, והוספה להן, בין היתר, תקנה 6 א(א1) שקובעת כי גם אם גמלאי טרם הגיע לגיל 70, יופחתו לו 80% מהניכוי החודשי בגין ההיוון שערך וזאת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: (א) מלאו לו 65 שנים; (ב) הוא קיבל קצבת פרישה במשך 15 שנים לפחות; (ג) מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכויים החודשיים מקצבתו עולים על סכום ההיוון שקיבל. המשמעות היא שעם הגיעו של הגמלאי לגיל 65 ובהתקיים התנאים כאמור, שיעור ההפחתה עקב ההיוון, יורד משיעור של 25% ל- 5% . בהגיע הגמלאי לגיל 70 חלה עליו תקנה 6א(א) לתקנות 1970 וההפחתה הופכת להפסקה מוחלטת של הניכוי החודשי, הכול בהתקיים התנאים המפורטים בתקנות 1970.

הפטור ממס ותקופת ההיוון

 1. גמלאי צה”ל, שבחר להוון את קצבתו לכל החיים בהתאם לתקנות 1970, היה זכאי, לפי בחירתו, ליהנות מפטור ממס על סכום ההון שהתקבל בידיו בעקבות ההיוון וזאת לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א- 1961 (להלן: “הפקודה”). ניצול הפטור ממס ביחס לסכום המהוון הינו על חשבון הפטור ממס החל על הקצבה השוטפת וזאת במשך כל תקופת ההיוון, היינו, במשך כל תקופת חייו של הגמלאי.
 2. ההוראות שיפורטו להלן, שנקבעו תוך נקיטת עמדה פרשנית מקלה, מתייחסות לעניין הזכאות לפטור ממס לפי סעיף 9א לפקודה ביחס לגמלאי צה”ל שהיוונו קצבתם לכל החיים ושלגביהם הופסק או הופחת הניכוי החודשי, בהתאם לתקנה 6א לתקנות 1970.
 3. בחישוב הפטור לפי סעיף 9א לפקודה, “תקופת ההיוון” הינה התקופה שהייתה ידועה לגמלאי במועד שבו קיבל את ההחלטה להוון חלק מקצבתו ולא התקופה שבמהלכה נעשו ניכויים חודשיים בפועל מקצבתו. בהתאם לכך, תפורט להלן “תקופת ההיוון” ביחס לשתי הקבוצות שלהלן:
 • גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 – תקופת ההיוון לגביו נותרה כשהייתה במועד בו החליט להוון את קצבתו, היינו, תקופת ההיוון הינה למשך כל חיי הגמלאי.
 • גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 (לאחר הוספת תקנה 6א לתקנות ההיוון 1970) – תקופת ההיוון לגביו הינה לתקופה קצובה שתסתיים במועד שבו הופסק הניכוי החודשי עקב ההיוון.

מתן הפטור לפי סעיף 9 א לפקודה

גמלאי צה”ל שהיוון את קצבתו מכוח תקנות 1970 בפטור ממס, זכאותו לפטור ממס שיחול על הקצבה המזכה תבחן בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, וזאת בהתאם למפורט:

 1. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לפני 1.1.2012:

1.1. גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 (היוון לתוחלת חיים):

כאמור, “תקופת ההיוון” לגביו הינה למשך כל חייו. בחישוב הפטור ממס הקבוע בסעיף 9א לפקודה יילקחו בחשבון “מענקים פטורים” (כהגדרתם בסעיף 9א לפקודה) שקיבל הגמלאי ויופחת “אחוז ההיוון”, שהוא היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום הקצבה המזכה המירבי באותו מועד, ולא יותר מ- 35% (להלן: “אחוז ההיוון”). לצורך עריכת חישוב מדויק ככל האפשר, הגמלאי יידרש להמציא נתונים ממשלם הקצבה לגבי סכום המענקים הפטורים, מועד ההיוון, סכום ההיוון הפטור וסכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה לאחר היוון. שיעור הפטור שיינתן הינו שיעור הפטור הקבוע בסעיף 9 א לפקודה (52%, נכון לשנת המס 2021), בניכוי אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה ובכפוף להוראות סעיף 9א לפקודה. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה על ההיוון, ניתן יהיה לבצע הערכה של אחוז ההיוון בהתבסס על המידע המצוי בתלוש הקצבה של החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. אחוז ההיוון המוערך כאמור יהיה הנמוך מבין:

 • היחס שבין 25% מסכום הקצבה לפני ההפחתה לתקרת הקצבה המזכה.
 • שיעור של 35%.

לתשומת הלב, במקרים בהם יבוצע חישוב מוערך (ולא מדויק) של אחוז ההיוון עקב אי המצאת הנתונים ממשלם הקצבה, יתכן ולא יתקבל מיצוי מירבי של זכויות הגמלאי.

1.2 גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 (היוון לתקופה קצובה):

1.2.1 כאמור, ככלל תקופת ההיוון נמשכת עד הגיעו של הגמלאי לגיל 70 ובהתקיים התנאים הנדרשים הנוספים בתקנה 6א לתקנות 1970 . במשך “תקופת ההיוון”, כלומר, בתקופה שבמהלכה בתלוש הקצבה מופיעה הפחתה עקב היוון (וזאת ללא קשר לשיעור ההפחתה), חישוב הפטור על הקצבה יעשה בהתאם לאמור בסעיף 1.1 לעיל.

1.2.2 בשנות המס שלאחר “תקופת ההיוון”, כלומר, בתקופה שבתלוש הקצבה אין הפחתה עקב היוון, הפטור ממס הקבוע בסעיף 9א לפקודה יחושב בהתחשב ב”מענקים הפטורים” (כהגדרתם בסעיף 9 א לפקודה) שקיבל הגמלאי וזאת מבלי להתחשב בסכומים שהוונו.

2. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לאחר 1.1.2012:

2.1 גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 (היוון לתוחלת חיים):
כאמור, “תקופת ההיוון” לגביו נמשכת כל חייו. גמלאי שהיוון בפטור חלק מקצבתו הפטורה לתוחלת חייו טרם כניסתו של תיקון 190, והגיע לגיל הזכאות לאחר כניסת התיקון לתוקף – שיעור הפטור המפורט בסעיף 9א לפקודה יופחת באחוז ההיוון שיחושב בהתאם לאמור בסעיף 1.1 לעיל. במועד שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות יש להגיש לפקיד השומה בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה באמצעות טופס 161ד, ולציין בסעיף 3 בטופס שנעשה “היוון בעבר” לתוחלת חיים ואת אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה.

2.2. גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 (היוון לתקופה קצובה):
כאמור, ככלל תקופת ההיוון נמשכת עד הגיעו של הגמלאי לגיל 70 ובהתקיים התנאים הנדרשים הנוספים בתקנה 6א לתקנות 1970 . גמלאי שהיוון חלק מקצבתו הפטורה לתקופה קצובה, ותקופת ההיוון חופפת לתקופת הפטור שלאחר גיל הזכאות, יתרת ההון הפטורה לקצבה תהא ההון הפטור בניכוי החלק היחסי מן הסכום שהוון, כשהוא צמוד למדד ממועד היוון ועד לתחילת השנה שבה הגיע לגיל הזכאות. במועד שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות יש להגיש לפקיד השומה בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה באמצעות טופס 161ד, ולציין בסעיף 3 בטופס שנעשה “היוון בעבר” לתקופה קצובה. יש לרשום את הסכום המתייחס לתקופה שמתחילה מהיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון (להלן: “סכום ההיוון לתקופה קצובה“). הגמלאי יידרש להמציא פרטים על סכום
היוון בפטור ממס ותקופת היוון. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה, ניתן יהיה לבצע הערכה של סכום ההיוון לתקופה קצובה בהתבסס לתלוש הקצבה של החודש שבו הגמלאי הגיע גיל הזכאות. הסכום האמור יהיה מכפלת הנמוך מבין: 25% מהקצבה בפועל או 35% מתקרת הקצבה המזכה ביום שהגיע לגיל הזכאות, במספר החודשים מיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון.

2.3. לפי תיקון 190 לפקודה – הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה.

דגשים

 1. גמלאי המדווח כי לא היוון חלק מקצבתו, יידרש להמציא אישור על כך ממשלם הקצבה. לאחר המצאת אישור כאמור יחושב הפטור בהתאם להוראות סעיף 9א לפקודה ובהתחשב במועד שבו הגיע לגיל הזכאות.
 2. גמלאים שהניכוי החודשי שלהם הופחת (אך לא הופסק) בהתאם לתקנות 1970 (כאמור בפסקה א. 3 לעיל), לגביהם ולצורך חישוב הפטור לפי סעיף 9א לפקודה, יש להתייחס לאחוז ההיוון המקורי ולא לאחוז ההפחתה החודשי המופיע בתלוש הקצבה.
 3. גמלאי צה”ל שמועד פרישתו הינו לאחר ה- 8.4.1997 ואשר על פי דיווחיו היוון את קצבתו בהתאם לתקנות ההיוון 1970, יתבקש להמציא לפקיד השומה אסמכתא לעניין זה ממשלם הקצבה.
 4. יש לפעול בהתאם להנחיה הן לגבי תיאומי מס, הן לגבי בקשות להחזרי מס למי שאינו חייב בהגשת דוחות, והן ביחס לדוחות שנתיים של גמלאים החייבים בהגשת דוחות.
 5. הוראות אלו מתפרסמות בהמשך להנחיות ניכוי מס במקור שניתנו למשלם הקצבה, וכי ביחס להנחיות אלו הוגשה לבית המשפט מחוזי מרכז ביום 25.6.2020 המרצת פתיחה ה”פ 62574-06-20 צוות ארגון גמלאי צה”ל נ’ רשות המסים ואח’. ככל שלתוצאות הליך משפטי זה תהיינה השלכות על הוראות אלה, תתפרסם הודעה בהתאם.

לקריאה נוספת

פדיון רעיוני – הנחיות לקבלת החזר מס לפי סעיף 125ד’

תיקון 190 – הטבת מס לגימלאים שיש להם קצבת פנסיה

יובלים פמילי אופיס

ייעוץ פרישה לפנסיה

משקיעים כשירים

אהבתם? שתפו עם חברים!

שיתוף ב email
שתפו במייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

רוצה להשאר מעודכן?

הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי

כתבות נוספות שתאהבו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד