מיסוי הכנסה מהימורים

זכאות לפטור ממס על קצבאות המשולמות לגמלאי צה”ל

חוזר רשות המיסים לגמלאי צה”ל מיום 17.9.2020 להורדת החוזר – PDF רקע גמלאי צה”ל הזכאי לקצבת פרישה, רשאי להוון חלק מקצבתו במועד פרישתו מצה”ל. תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש”ל- 1970, שהותקנו מכוח חוק הגמלאות (להלן: “תקנות 1970 “) מסדירות, בין היתר, את הכללים והתנאים לפיהם זכאי …

זכאות לפטור ממס על קצבאות המשולמות לגמלאי צה”ל לקריאה »