פטור להכנסה מדמי שכירות בנכס ששימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, למי שהגיע לגיל פרישה

35% מהכנסה מ”שכירות מוטבת” שקיבלת בשנת המס פטורים ממס. “שכירות מוטבת” – ההכנסה החייבת מדמי שכירות מהשכרת נכס בבעלותך וששימש במישרין להפקת הכנסה מעסק או משלח

אילו קצבאות פטורות ממס?

הקצבאות הפטורות ממס: קצבאות שמשלמת המדינה בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה. קצבאות

מיסוי הכנסה של עיוור ושל נכה 100%

נכה בשיעור 100% וכן עיוור, יכולים לקבל פטור ממס על הכנסתם מיגיעה אישית עד לסכום של 608,400 ₪ בשנת המס. אם ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור

מיסוי הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים

סעיפים 2א, 9 (28) לפקודת מס הכנסה הכנסה של תושבי ישראל בישראל או מחוץ לישראל וכן הכנסה של תושב חוץ בישראל, שמקורה בהימורים, הגרלות או פעילות

מיסוי הכנסה משכר דירה מחו”ל

סעיף 122א לפקודת מס הכנסה תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל חייב במס על הכנסה זו, בכפוף לאמנות למניעת כפל מסים.

מיסוי הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון פנסיוני – מס בשיעור של 21%

סעיף 29 קובע כי סכומים שהועברו מקופת גמל לקצבה או הועברו מקופת גמל לקצבה לקופ”ג חדשה (לקצבה/ לא משלמת) במסגרת הוראות חוק לחלוקה לחיסכון פנסיוני. יש

הטבות מס על פוליסת חיסכון

התשואה המתקבלת מפוליסות החיסכון מוגדרת כריבית. לפיכך, ניתן לנצל הטבות מס בהתאם לפקודת מס הכנסה. להלן פירוט הטבות המס שינתנו לרווחים הנצברים מפולסות חיסכון: 1.

משיכה שלא כדין מקופות גמל

משיכה שלא כדין מקופת גמל תחויב בשיעור מס של 35% למעט במקרים הבאים: א .למושך ולבן זוגו הכנסות נמוכות כמפורט להלן: הכנסות שני בני הזוג

פטור ממס על מענקי פרישה

פורש שקיבל מענקי פרישה ממעסיק בסיום העסקה ו/או רוצה להתחשבן על כספי הפיצויים שהתקבלו מאותו מעסיק וקיימים בקופות, יוכל לקבל פטור על משיכת כספי הפיצויים

פריסת מס פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה ששולם בעת עזיבת עבודה ניתן לפרוס עד 6 שנים אחורה. ככלל, יראו את תשלום פדיון ימי חופשה כהכנסה שהתווספה לאותה שנת מס