פטור מס על מענק פרישה

פטור מס על מענק פרישה הוא נושא שחשוב מאוד לדעת לפני שמחליטים או נאלצים לפרוש. מס על מענק פרישה, מס על פיצויי פרשיה ועוד באתר. היכנסו

עודכן לאחרונה:

6 בינואר 2021

עדי שהרבני

עודכן לאחרונה: 6 בינואר 2021

פורש שקיבל מענקי פרישה ממעסיק בסיום העסקה ו/או רוצה להתחשבן על כספי הפיצויים שהתקבלו מאותו מעסיק וקיימים בקופות, יוכל לקבל פטור על משיכת כספי הפיצויים בהתאם לכללים הבאים.
לפני כל פעולה שעושים רצוי להיוועץ עם יועץ פרישה.

כללים לפטור ממס על מענק פרישה שהתקבלו עקב עזיבת עבודה

1. סכום הפטור ממס:

מענק פרישה מעבודה פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול במספר שנות העבודה. מענק פרישה שהתקבל עקב מוות פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה כפול במספר שנות העבודה. כיום, ניתן לקבל פטור מוגדל של עד 150% משכרו האחרון של העובד ובשום מקרה לא יעלה סכום הפטור למענק פרישה על 12,340 ₪ לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2021).
סכום הפטור על מענק עקב מוות לא יעלה על 24,680 ₪ לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2021).
כל סכום עודף על הסכומים הפטורים האמורים חייב במס לפי שיעורי המס המס השולי של הפורש.

יודגש כי משיכת מענקי פרישה בפטור תפגע בפטור הניתן לקצבה (פטור על קצבה מזכה), לאחר גיל הפרישה.

 

2. פריסת החלק החייב במס

הפורש רשאי לפנות לפקיד השומה ולבקשו כי סכום זה יחולק, לצורך חישוב המס – אם בדרך זאת יחול עליו מס נמוך יותר – בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה, שבגינן משולם המענק, אך לא יותר מאשר שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק.
במקרים רבים יתכן שמשתלם למקבל המענק לפרוס את הסכום החייב במס לשנות המס הבאות. לשם כך עליו לפנות לפקיד השומה עם נתוני המענק והכנסות אחרות. פקיד השומה רשאי לדרוש תשלום מקדמה על חשבון המס המגיע.

איך מבצעים פריסה של המענק החייב?

יש לצרף טופס בקשה לפריסת מס | טופס 116ג בעת הגשת המסמכים לפקיד השומה ולציין את הפריסה של החלק החייב במס.

פריסה לשנות מס קדימה, מחייבת הגשת דוחות לשנים אלו.

3. רצף פיצויים / רצף זכויות / רצף מעסיקים

אפשרות נוספת העומדת בפני הפורש הינה לעשות רצף זכויות על מענקי הפרישה ובכך לדחות את התחשבנות המס בגין הפיצויים לעזיבת עבודה הבאה.

ניתן לבצע רצף זכויות על כספים בתנאים הבאים:

  1. בעת פרישתו מעבודה הודיע לפקיד השומה כי הוא בוחר שלא לקבל מקופת גמל לפיצויים את הסכום שהוא זכאי לקבלו, ואם הסכום שולם לו בידי המעביד עצמו – שהסכום יופקד על ידו מיד עם פרישתו, בקופת גמל לפיצויים.
  2. תוך שנה ממועד פרישתו ממקום העבודה האמור הוא יתחיל לעבוד אצל מעביד אחר, המשלם לאותה קופת גמל פיצויים בעד העובד.
  3. הסכומים שיועדו לרצף זכויות יהיו לא יותר מסכום התקרה.

סכום התקרה  מוגדר כסכום השווה ל-4 פעמים השכר הממוצע במשק (42,204 ש”ח נכון לשנת 2020) כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים.

אם נתקיימו התנאים לעיל, לא ייראה מענק הפרישה כאילו העובד קיבל אותו, בין אם המענק פטור כולו ממס, ובין אם הוא בחלקו פטור ובחלקו חייב במס. אם חלק מהמענק חייב במס, על הפורש לפנות לפקיד שומה ולבקש אישור לפטור מניכוי מס.

האמור לעיל יחול גם במקרים של פרישה מעבודה מכמה מעבידים, אם בכל מקרה של פרישה קוימו שלושת התנאים הנזכרים לעיל.

מי שבחר ברצף זכויות כאמור, וקיים את התנאים המפורטים לעיל, אולם בעת פרישה מעבודה קיבל חלק מסכום המענק, יחול כל האמור לעיל על חלק המענק שלא קיבל, ואילו החלק שקיבל יהיה חייב כולו במס – ולא יותר לגביו כל פטור.

מי שבחר ברצף זכויות לגבי עבודתו אצל מעביד קודם או אצל כמה מעבידים קודמים, אך בעת פרישה ממעביד אחד בחר שלא להמשיך ברצף, יראו את כל תקופות עבודתו – אצל המעביד האחרון ואצל המעביד או המעבידים הקודמים – כתקופת עבודה אחת. כל הסכומים (כולל רווחים, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים) שהצטברו בקופת הגמל, וכן המענק שקיבל ממעבידו האחרון ייראו כאילו נתקבלו ממעבידו האחרון, ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו האחרון, כפוף לתקרת הפטור התקפה בעת הפרישה ממעבידו האחרון.

מי שבחר ברצף זכויות וקיים את התנאים הדרושים, רשאי לחזור בו תוך שנתיים ממועד בחירתו האחרונה, זאת אף תוך כדי עבודתו אצל מעבידו האחרון. במקרה כזה ייראו כל הסכומים שהצטברו בקופת הגמל (כולל הרווחים והפרשי הצמדה, ולמעט הסכומים והרווחים עליהם שילם מעבידו הנוכחי), כאילו נתקבלו ממעבידו הקודם. תקופת עבודתו אצל מעבידו הקודם ואצל מעבידיו הקודמים תחשב כתקופת עבודה אחת; ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו הקודם, כשהיא מתואמת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מאז פרישתו מהמעביד הקודם ועד לתאריך שהוא חזר בו מבחירתו ברציפות, כפוף לתקרת הפטור שהייתה תקפה בעת שחזר בו. אם החליט לחזור בו אחרי שנתיים ממועד בחירתו האחרון (ובטרם פרש מעבודתו אצל מעבידו הנוכחי) יהיה כל הסכום שהצטבר בקופת הגמל, לגבי תקופות עבודתו אצל מעבידיו הקודמים והרווחים עליו, חייב במס – ולא יותר לגביו כל פטור.

4. רצף קצבה

מי שבעת פרישה מעבודה עמדו לזכותו סכומים בקופת גמל לקצבה (פנסיה), והוא רשאי לקבלם מהקופה אך הודיע לפקיד השומה כי החליט להשאירם מופקדים בקופת הגמל כדי לקבל קצבה בעתיד – לא ייראו הסכומים האמורים כאילו קיבל אותם בעת הפרישה.

החל משנת מס 2017, יש רצף קצבה אוטומטי למי שעומד בקריטריונים הבאים: (אין צורך באישור פקיד שומה)

א. הכספים הופקדו לקופת גמל לקצבה במרכיב פיצויי פיטורין.

ב. המשכורת הכוללת המבוטחת לא עלתה על “התקרה”. התקרה-סך ההפקדה החודשיות לא עלתה על 2,833 ₪ לחודש מאותו מעסיק (בשיעור הפקדה של 8.33% , שכר חודשי של 34,000 ₪).

אם לאחר מכן החליט לחזור בו מהחלטתו, יחולו ההוראות הבאות על חלק הפיצויים שהצטבר בקופה (לא כולל חלק התגמולים שהצטבר מהפרשות המעביד ומהפרשותיו, כולל הרווחים על אלה):

1 . אם בעת שפרש מעבודה לא קיבל מענק פרישה ייקבע הסכום הפטור על-פי תקרת הפטור 12,340 ש”ח (נכון לשנת 2021) כפול הוותק.

2 . אם בעת שפרש מעבודה קיבל מענק פרישה, תופחת תקרת הפטור (הקבועה בעת שחזר בו מבחירתו) בשיעור השווה לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהייתה בעת שפרש מעבודה.

אהבתם? שתפו עם חברים!

שיתוף ב email
שתפו במייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

רוצה להשאר מעודכן?

הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.

רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?

משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי

כתבות נוספות שתאהבו

אינפוגרף
תיהיו הראשונים שתקבלו

יש לנו עוד המון תכנים איכותיים בשבילך!

כתבות עם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, השקעה בשוק ההון ועוד